HABILITACIÓN PERSONAL DE CONTROL ACCESO GENERALITAT CATALUNYA


DEPARTAMENT D’INTERIOR RESOLUCIÓ


SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.INT/1094/2011, de 4 de maig, de convocatòria de les proves de selecció per obtenir
l’habilitació com a personal de control d’accés (núm. de registre de la convocatòria
PCA/01/2011).
D’acord amb el que estableix l’article 24.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives,
així com el que disposen els articles 61 a 63 i l’annex V del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de
31 d’agost, en relació amb els requisits i les proves de selecció que han de
superar els aspirants a obtenir l’habilitació de personal de control d’accés
de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics i
activitats recreatives;
D’acord amb el que estableix l’article 61 en relació amb l’apartat 4 de l’annex
V del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, i en ús de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Article 1
Convocar les proves de selecció per obtenir l’habilitació de personal de control
d’accés, amb subjecció a les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Article 2
Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa,
les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller
d’Interior en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 4 de maig de 2011
ANDREU JOAN MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ
Director general d’Administració de Seguretat
ANNEX 1
Bases
—1 Normes generals
1.1 S’obre la convocatòria de les proves de selecció per obtenir l’habilitació de
personal de control d’accés, d’acord amb els programes dels mòduls de coneixements
i de caràcter pràctic que es determinen a l’annex V del Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.
1.2 Les funcions que han d’exercir les persones que siguin habilitades com a personal
de control d’accés són les que estableix l’article 60 del Reglament esmentat.
—2 Requisits de les persones participants
2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones participants han de
complir els requisits que s’especifiquen a l’article 61 del Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, que són els següents:
a) Ser major d’edat.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011 26207
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
b) Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea
o estar en possessió del permís de residència i de treball.
c) No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o
la salut pública, o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat
cancel·lats.
d) Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya, a fi de poder
atendre el públic que se’ls adreci en qualsevol d’elles.
e) Haver realitzat el curs de formació impartit pel centre de formació degudament
habilitat.
f) Satisfer la taxa establerta a l’apartat 3.3 d’aquesta convocatòria.
2.2 Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia de presentació
de sol·licituds i s’han de mantenir durant tot el procés.
—3 Presentació de sol·licituds
3.1 Documentació que s’ha de presentar.
3.1.1 Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de
presentar, dins el termini i en els llocs establerts a la base 3.2, la documentació
següent:
a) Sol·licitud de participació adreçada al director general d’Administració de
Seguretat, d’acord amb el model que figura a l’annex 3.
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport o permís de residència
i de treball, en el cas de les persones estrangeres.
c) Certificat original d’antecedents penals, emès l’any 2011.
d) Dues fotografies en format de carnet.
e) Fotocòpia del certificat emès pel centre de formació, degudament habilitat,
que acrediti la seva assistència efectiva a, com a mínim, el 90% de les 60 hores de
durada del curs de formació del personal de control d’accés, que ha d’estar degudament
compulsada pel mateix centre.
f) Fotocòpia del resguard de la imposició que acrediti el pagament de la taxa
corresponent.
3.1.2 Les persones que no presentin la documentació especificada i/o no compleixin
els requisits necessaris restaran excloses del procés selectiu.
3.2 Termini i llocs de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds, amb la documentació annexa establerta a la base 3.1.1, es poden
presentar al registre del Departament d’Interior, carrer Diputació, 355, 08009
Barcelona, o bé a qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 dies naturals
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà
en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel/per la funcionari/
ària de correus abans de ser certificada.
3.3 Taxa.
D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria les persones
participants han de satisfer la taxa de 22,05 euros.
El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de “la Caixa”,
mitjançant ingrés en caixa o bé per gir postal o telegràfic o per transferència bancària,
al compte corrent de la Generalitat de Catalunya - Departament d’Interior núm.
2100-0900-90-0211023462, en el qual ha de constar el nom de la persona aspirant
com a remitent i amb la indicació “Proves de selecció de personal de control d’accés”
i el número de registre de la convocatòria, PCA/01/2011.
A la sol·licitud d’admissió s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia del resguard de la
imposició que acrediti el pagament de la taxa.
El pagament de la taxa no substituirà, en cap cas, el tràmit de presentació de la
Diari Oicial de la Generalitat 26208 de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
sol·licitud davant l’Administració, dins el termini i en la forma escaient, d’acord
amb el que estableix la base 3.2 d’aquesta Resolució.
La manca de pagament o el pagament incomplet determinarà l’exclusió de la
persona participant del procés selectiu.
No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves
selectives per causa imputable a la persona interessada.
3.4 Instruccions per emplenar les sol·licituds.
Per emplenar la sol·licitud, les persones participants han de tenir en compte les
instruccions que figuren al revers de l’imprès i, a més, el següent:
a) Cal emplenar, de manera clara i amb majúscules, totes les dades que figuren
a l’apartat “Dades personals”.
b) A l’apartat “Documentació adjunta” s’hi ha d’assenyalar la documentació que
es lliura, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 3.1.1 d’aquesta convocatòria i
a la sol·licitud corresponent.
c) És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona participant.
3.5 Als efectes de l’admissió de les persones participants, es tindran en compte
les dades que es facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat
de les dades. Així mateix, en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal de
la convocatòria pot requerir a les persones participants l’acreditació de les dades
que han fet constar a la sol·licitud, mitjançant la presentació de qualsevol document
oficial acreditatiu.
—4 Admissió de les persones participants
4.1 En el termini màxim d’un mes a comptar de la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds, el director general d’Administració de Seguretat
aprovarà, mitjançant una resolució, la llista provisional de les persones participants
admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió. La resolució esmentada
es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i indicarà els llocs on
s’exposen aquestes llistes.
4.2 Les persones participants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en
la llista provisional de persones participants admeses i excloses, o per adjuntar la
documentació requerida per la convocatòria.
En el cas que les persones participants excloses no esmenin, dins aquest termini,
els defectes imputables a elles, o no adjuntin la documentació preceptiva que n’hagi
motivat l’exclusió, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.
En qualsevol cas, a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se’n, de possibilitar-ne
l’esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones participants comprovaran
fefaentment no només que no figuren a la llista d’excloses, sinó que, a més,
els seus noms figuren a la llista d’admeses.
4.3 Una vegada transcorregut un termini no superior a 15 dies des de la finalització
del termini anterior, es faran públiques, mitjançant una resolució del director
general d’Administració de Seguretat, i pel mateix procediment, les llistes definitives
de les persones participants admeses i excloses.
4.4 D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb la publicació de les resolucions esmentades al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis
als llocs que s’indiquin en les resolucions, es considerarà realitzada la notificació
oportuna a les persones interessades i s’iniciarà el còmput dels terminis a efectes
de possibles reclamacions o recursos.
4.5 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol
moment.
4.6 Data, hora i lloc.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011 26209
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
D’acord amb el que estableix l’apartat 4.3 de l’annex V del Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, les proves
es realitzaran el dia 9 de juliol de 2011, a les 9 hores del matí, a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5, Mollet del Vallès.
—5 Procediment de selecció
Per tal d’obtenir l’habilitació professional com a personal de control d’accés s’ha
de superar una prova de selecció i un test psicotècnic.
5.1 Prova de selecció.
Consta de dues parts, de caràcter eliminatori.
5.1.a) Primera part.
Mòdul de coneixements.
Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el temari
que figura a l’annex 2, apartat 1, d’aquesta Resolució.
Així mateix, per acreditar els coneixements mínims de català i de castellà s’han
de respondre dues preguntes tipus test en català i dues en castellà relatives a un
diàleg bàsic entre dues persones.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior
a una hora i mitja.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-lo s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
5.1.b) Segona part.
Mòdul de caràcter pràctic.
Consisteix a respondre 5 preguntes tipus test sobre cadascun dels dos casos
pràctics que es plantejaran en relació amb el contingut del programa que figura a
l’annex 2, apartat 2, sobre l’actuació que ha de seguir el personal de control d’accés
en determinades situacions generals i específiques que es puguin produir als locals
on exerceix les seves funcions.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior
a una hora.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-lo s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici de les persones participants que hagin
obtingut la qualificació de no aptes en el mòdul de coneixements.
5.2 Test psicotècnic.
Resolució d’un test psicotècnic dirigit a determinar la capacitat de la persona
participant per a l’exercici de les funcions i tasques pròpies del personal de control
d’accés.
El temps de realització d’aquest test psicotècnic no pot ser superior a una hora
i mitja.
El tribunal no ha d’avaluar el test psicotècnic de les persones participants que
hagin obtingut la qualificació de no aptes en el mòdul de caràcter pràctic.
La qualificació de la prova serà d’apte/a o no apte/a.
—6 Desenvolupament de les proves
6.1 Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones
participants que no compareguin a la crida del tribunal per al desenvolupament de
les proves en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran excloses del procés selectiu.
6.2 Les persones participants han de comparèixer a les diferents proves amb
el DNI o passaport o permís de residència i de treball, en el cas de les persones
estrangeres. La seva presentació podrà ser exigida pel tribunal en tot moment. La
manca de presentació d’aquesta documentació determinarà l’exclusió automàtica
de la persona participant del procés selectiu.
—7 Tribunal qualificador
7.1 El tribunal qualificador el componen els membres següents:
Titulars:
Diari Oicial de la Generalitat 26210 de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
La senyora Maria Montserrat Sánchez Garcia.
La senyora Maria Serrahima Sugrañes.
La senyora Mariona Viñolas Saborit.
La senyora Mercè Sierra Urroz.
La senyora M. Àngels Solé Sanosa.
Suplents:
La senyora Elisenda Tous Borràs.
La senyora Marta Roca Fina.
La senyora Juana Ibañez Gambero.
La senyora Anna Solanich Rosingana.
El senyor Jordi Vilardell Molas.
Actuarà com a presidenta la senyora M. Montserrat Sánchez Garcia i, en la seva
absència, com a presidenta suplent la senyora Elisenda Tous Borràs.
7.2 El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència, com a mínim,
de tres dels seus membres.
7.3 El tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de persones
assessores especialistes perquè col·laborin en l’execució de les proves.
7.4 L’abstenció i la recusació de les persones membres del tribunal s’ha d’ajustar
al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
7.5 El tribunal ha d’elegir d’entre els seus membres un/a secretari/ària.
7.6 De totes les sessions del tribunal se n’estendrà l’acta corresponent.
7.7 El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones candidates,
quan ho consideri convenient, per tal d’aclarir punts dubtosos de les capacitats o
altres aspectes de la documentació aportada per les persones interessades.
7.8 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a la
Direcció General d’Administració de Seguretat, la qual prestarà el suport material
i tècnic necessari per a la seva actuació.
—8 Resolució de les proves de selecció
8.1 Les persones participants que superin en la seva totalitat el procés selectiu
obtindran l’habilitació per exercir les funcions de personal de control d’accés, per
resolució de l’òrgan convocant, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
8.2 En aquesta resolució s’hi especificarà el dia a partir del qual les persones
habilitades com a personal de control d’accés podran passar a recollir el carnet i el
distintiu de personal de control d’accés, previ pagament de la taxa corresponent.
—9 Recursos
9.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del director general
d’Administració de Seguretat, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el
procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos
legítims, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Interior, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació o notificació.
9.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si
aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte,
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió
o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades
podran interposar recurs d’alçada davant el director general d’Administració de
Seguretat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o
notificació.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011 26211
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
ANNEX 2
Temari
MÒDULS DE FORMACIÓ
1. Mòdul de coneixements, d’acord amb l’annex V, apartat 3.1, del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31
d’agost.
Tema 1. Normativa aplicable i funcions del personal de control d’accés a determinats
establiments d’espectacles i activitats recreatives, segons el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tema 2. Principi d’igualtat i prohibició de discriminació d’accés de les persones
per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual,
identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
Regulació del dret d’admissió de conformitat amb el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Tema 3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat,
plans d’autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària,
farmaciola i infermeria, tot d’acord amb el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives i la resta de normativa aplicable.
Tema 4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s’ha de lliurar, model
oficial i manera d’omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i la normativa específica
en aquesta matèria.
Tema 5. Horaris de tancament, d’acord amb el Reglament d’espectacles públics
i activitats recreatives i les ordres vigents del departament competent en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tema 6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als
espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament
de tabac i alcohol a les persones menors d’edat. Les discoteques de joventut. Tot
d’acord amb el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i la resta de
normativa aplicable.
Tema 7. Prohibició d’armes i d’objectes potencialment perillosos als locals oberts
al públic, d’acord amb el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i
la resta de normativa aplicable.
2. Mòdul de caràcter pràctic, d’acord amb l’annex V, apartat 3.2, del Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31
d’agost.
a) Realització d’un curs de primers auxilis per atendre situacions d’assistència
sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis.
b) Formació sobre l’actuació a seguir en situacions de perill per a les persones,
desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació
personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes de
la clientela de les sales de festes i espectacles amb l’objectiu de prevenir situacions
de riscos específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de
naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de
gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
c) Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments
de les persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit
alcohol o d’intoxicació per estupefaents o d’altres substancies, així com d’altres
situacions previsibles.
d) Formació sobre les tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal en
situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades
de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en
el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l’objectiu d’esmorteir els
seus efectes.
Diari Oicial de la Generalitat 26212 de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General
d'Administració de Seguretat
Abans d’emplenar aquest imprès,
llegiu les instruccions
Diputació, 355
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00
Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de les proves de selecció per obtenir
l’habilitació com a personal de control d’accés
Dades de la convocatòria
Número de registre PCA/01/2011 Departament d’Interior
Dades personals
NIF/NIE/Passaport Primer cognom Segon cognom Nom
____________________________________________________________________________________________
Data de naixement Nacionalitat Sexe
Home Dona
_____________________________________________________________________________________________
Domicili (carrer, núm., pis, porta) Codi postal
_____________________________________________________________________________________________
Municipi Telèfon 1 Telèfon 2
Documentació adjunta
Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, o permís de residència i de treball en el cas de les
persones estrangeres
Certificat original d’antecedents penals emès l’any 2011
Dues fotografies en format carnet
Fotocòpia compulsada del certificat d’assistència al curs de formació de personal de control d’accés
Fotocòpia del resguard de la imposició del pagament de la taxa
_____________________________________________________________________________________________
SOL·LICITO ser admès/esa en la convocatòria esmentada i DECLARO que són certes totes les dades
que hi consigno, que compleixo tots els requisits i les condicions de la convocatòria, i així ho mantindré
durant tot el procés.
Signatura
Lloc i data
DIRECTOR GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE SEGURETAT
ANNEX 3
Model del full de sol·licitud d’admissió a la convocatòria de les proves de selecció per obtenir l’habilitació de personal de
control d’accés
Davant el registre s’han de presentar dos exemplars de la sol·licitud, un per a l’Administració, al qual s’ha d’adjuntar tota la
documentació requerida, i l’altre que, un cop segellat, queda a disposició de la persona interessada.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011 26213
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General
d'Administració de Seguretat
Abans d’emplenar aquest imprès,
llegiu les instruccions
Diputació, 355
08009 Barcelona
Tel. 93 551 20 00
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD
Per emplenar la sol·licitud, cal tenir en compte les instruccions que figuren a continuació:
a) Cal emplenar, de manera clara i amb majúscules, totes les dades que figuren a l’apartat
“Dades personals”.
b) A l’apartat “Documentació adjunta” s’ha de marcar, al requadre corresponent, la
documentació que s’aporta.
c) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per la persona participant.
d) Per efectuar l’abonament de la taxa, heu de seguir les instruccions indicades a la
Resolució de convocatòria.
e) La sol·licitud s’ha d’adreçar al director general d’Administració de Seguretat.
Cal tenir en compte que s’ha de presentar l'original i una còpia de la sol·licitud, un exemplar
per a l’Administració, amb tota la documentació adjunta, i un altre per a la persona
interessada.
Diari Oicial de la Generalitat 26214 de Catalunya Núm. 5874 – 9.5.2011
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
ANNEX 4
Consulta d’informació
Les persones interessades poden obtenir informació sobre la convocatòria i sobre
les dades de la realització de les proves de selecció a través de l’adreça d’Internet
següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/.
En la mateixa adreça web també es pot trobar el model del full de sol·licitud
d’admissió a la convocatòria de les proves de selecció.
No obstant això, s’han de verificar les dades que consten a les resolucions publicades
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com la informació
exposada al registre del Departament d’Interior i als llocs que s’indiquin a les
resolucions corresponents.
Així mateix, a través de l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/interior/ispc/,
les persones interessades poden trobar la informació necessària sobre la situació
i els accessos per poder arribar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a
Mollet del Vallès.
(11.123.089)
*

Comentarios

Entradas populares de este blog

AMBITO COMPETENCIAL GUARDAS RURALES ANTES GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar “Los fundamentos de una España moderna, que no renuncia a sí misma ni a ser una de las mejores democracias del mundo”

Un grupo de siete grafiteros ha agredido a unos vigilantes de seguridad habilitados del metro de Barcelona TMB en la estación de Can Vidalet, de la linea 5